تشخیص میزان ارتفاع آب استخر یا تانکر آب

 

  • این سنسور هوشمند میزان سطح آب را در تانکر و یا استخر اندازه گیری کرده و روی صفحه گوشی شما نمایش می دهد. با استفاده از این سنسور می توانید همواره سطح آب استخر یا تانکر را کنترل و در سطح دلخواه حفظ نمایید. همچنین با تعریف سناریو از طریق اپلیکیشن می توانید رسیدن به میزان خاصی از سطح آب را نقطه هشدار قرار داده و پس از رسیدن به آن، به صورت خودکار دستور پر شدن تانکر یا استخر تا سطح آب موردنظر صادر می گردد.