سنسور تشخیص گاز و دود هوشمند
  • سنسور تشخیص گاز،دود هوشمند

    سنسور تشخیص گاز، دود هوشمند نسبت به وجود گاز، دود و یا شعله در یک محیط حساس بوده و در صورتی که وجود گاز یا دود در آن محیط را تشخیص دهد، بر روی گوشی شما پیغام هشدار نمایش داده می شود. حتی اگر در آن لحظه در منزل و یا محل کار خود حضور نداشته باشید، این سنسور شما را از وضعیت خطر وجود آتش، دود و یا گاز در محیط مطلع می کند. شما می توانید پس از دریافت هشدار، از طریق اپلیکیشن و از راه دور فرمان بسته شدن شیر گاز اصلی را نیز صادر نمایید. این دستگاه هوشمند نقش بسیار مهمی در حفظ امنیت محیط موردنظر ایفا می کند.